Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1598491
Šiandien apsilankė: 221
Dabar naršo: 1
Naujienos
2014-12-16

Europos teisės departamentas, įgyvendindamas struktūrinės paramos projektą Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-005  „Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje“ (bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-03-V priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“), 2014 m. gruodžio 10 - 12 dienomis organizavimo mokymus, kurių metu daugiau nei 100 valstybės tarnautojų buvo supažindinti su geresnio reglamentavimo pagrindiniais principais ir jų taikymo, įgyvendinant ES teisę, gerąja praktika.

Plačiau
2014-10-29

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. spalio 23 d. priėmė sprendimą byloje FlyLAL‑Lithuanian Airlines, C-302/13, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisingumo Teismo sprendimas visiškai atitiko poziciją, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikėsi šioje byloje pateiktose rašytinėse pastabose ir posėdžio Teisingumo Teisme metu.

Plačiau
2014-10-28

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) 2014 m. spalio 14 d. pateikė Nuomonę 1/13 bei paskelbė 2014 m. gegužės 13 d. generalinio advokato šioje nuomonės pateikimo procedūroje priimtą išvadą.

Plačiau
2014-09-25

Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje Zuchtvieh-Export, C 424/13, kurioje su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Vokietijos teismas, siekdamas išsiaiškinti 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1/2005) tam tikras nuostatas.

Plačiau
2014-09-15

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. nutartimi kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydamas išaiškinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnio ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Direktyva 2004/22/EB) nuostatas.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija