Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3926
Dabar naršo: 50
Istorija

Nuo Teisės biuro iki Europos teisės departamento

1995

 • 1995 m. gruodžio 8 d. Lietuva pateikia oficialią paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje.

 1996

 • 1996 m. gruodį, įgyvendinant Europos Sąjungos sutarties nuostatas, įsteigiama Lietuvos Respublikos Europos reikalų ministerija.

 1997

 • 1997 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo Nr. 156 įsteigiamas Teisės biuras prie Europos reikalų ministerijos ir patvirtinami jo nuostatai. Svarbiausias tuo metu Teisės biuro uždavinys – derinti rengiamų nacionalinių teisės aktų projektus, kad jie atitiktų Europos Sąjungos teisės nuostatas.
 • Teisės biuro direktoriumi Europos reikalų ministrė Laima Andrikienė paskiria prof. V. Vadapalą.
 • 1997 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro Vyriausybinę Europos integracijos komisiją (VEIK), kurios nuolatinis narys yra Teisės biuro generalinis direktorius.
 • 1997 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 pakeičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, nustatydama, kad norminių teisės aktų projektai iki jų pateikimo svarstyti Vyriausybei turi būti suderinti su Teisės biuru prie Europos reikalų ministerijos.
 • 1997 m. liepos 1 d. įsteigiamas Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas.
 • 1997 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo statuto 141 straipsnis, pagal kurį Seimo narių teikiami įstatymų projektai siunčiami Teisės biurui išvadai, ar jie atitinka Europos Sąjungos teisę.

 1998

 • Priėmusi sprendimą panaikinti Europos reikalų ministeriją ir vietoj jos įsteigti Europos komitetą, 1998 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama užtikrinti spartesnį integravimąsi į Europos Sąjungą, reorganizuoja buvusią tarnybą prie Europos reikalų ministerijos (Teisės biurą) į Vyriausybės įstaigą – Europos teisės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 1999

 • 1999 m. gruodžio 10-11 d. Helsinkyje vykusioje Europos vadovų taryboje Lietuva kartu su kitomis penkiomis kandidatėmis buvo oficialiai pakviesta derybų su ES.
 • 1999 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro Lietuvos Respublikos derybų dėl narystės ES delegaciją.
 • Į derybų delegacijos koordinacinę grupę paskiriamas Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius.
 • 1999 m. gruodžio 24 d. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 19 patvirtinami „Nacionaliniai teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise metodiniai nurodymai“

 2000

 • 2000 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1319 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pakeisdama nuostatus, praplečia Europos teisės departamento funkcijas. Departamentui papildomai pavedama savo iniciatyva ar suinteresuotų institucijų prašymu teikti išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminio pobūdžio teisės aktų ar Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programai (Nacionalinei ACQUIS priėmimo programai), projektų atitikties Europos Sąjungos teisės reikalavimams.

 2002

 • 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1417, pakeisdama nuostatus, dar kartą praplečia Europos teisės departamento funkcijas. Dabar institucijai papildomai pavedama analizuoti ES teisę, jos taikymo ir aiškinimo ES institucijose praktiką, informuoti valstybės institucijas ir įstaigas apie galiojančių teisės aktų neatitikimą ES teisės taikymo ir aiškinimo praktikai, teikti pastabas bei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų parengtų atsakymų į oficialius ES institucijų paklausimus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisės reikalavimams.
 • 2002 m. gruodžio 13 d. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 106K patvirtinamos „Europos Sąjungos teisės aktų nuorodų pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijos“.

 2003

 • 2003 m. rugsėjo 18 d. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1180 patvirtinama „Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarka“.

 2004

 • 2004 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą Nr. 21 dėl ES reikalų koordinavimo, kuriame numatytas ir Europos teisės departamento vaidmuo naujajame ES reikalų koordinavimo modelyje.
 • 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tampa visateise ES nare. Kadangi tai susiję su naujo Lietuvos statuso teikiamomis galimybėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda Europos teisės departamentui rengti Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauti Vyriausybei šiais atvejais: Europos Komisijai svarstant Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisei, bylose Europos Bendrijų Teisingumo Teisme ir kitose ES institucijose, teikti pasiūlymus dėl priimtų sprendimų vykdymo, dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir teikti suinteresuotoms Lietuvos institucijoms išvadas dėl šių projektų teisinių pagrindų.
 • ES dokumentai registruojami ir apdorojami, Lietuvos Respublikos pozicijų parengimo ir koordinavimo darbas, kaip ir darbas su ES teisės perkėlimu ir įgyvendinimu bei ES teisės ikiteisminių pažeidimų procedūromis, vykdomas naudojantis informacine sistema (Lietuvos narystės ES informacinė sistema – LINESIS).
 • Pertvarkant nacionalinę ES reikalų koordinavimo sistemą, 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 739 Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda Teisingumo ministerijai vykdyti Europos teisės departamento steigėjo funkcijas, išskyrus Departamento reorganizavimą, likvidavimą ir nuostatų patvirtinimą.
 • 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 798 patvirtinami Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai.
 • 2004 m. liepos 13 d. Seime priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, kurio rengimo darbo grupėje dalyvavo Europos teisės departamento atstovai.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1388 pirmą kartą nusprendė pateikti pastabas Europos Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-273/04, Lenkijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą. Europos teisės departamento parengtos pastabos Teisingumo Teismui pateiktos 2005 m. gegužės 16 d.

 2005

 • 2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtina naują nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ redakciją. Pagal šį nutarimą Europos teisės departamentas dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus, taip pat dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos koordinuojamame procese dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES teisės pažeidimų atvejais.

 2009

 • 2009 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1064 pataiso Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles. ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, taip pat kaip ir ikiteisminių ES teisės pažeidimų procedūrų, koordinavimas iš Vyriausybės kanceliarijos perduotas Europos teisės departamentui.

 « Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2015-12-22 15:18:27