Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 754
Dabar naršo: 59
Klausimai-atsakymai
2014-09-08
Laba diena, kokiais atvejais direktyvoje gali nebūti jos perkėlimo termino? Ačiū

Atsakymas

 

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsniu direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo formą ir būdą. Be abejo, direktyvoje nurodytiems tikslams pasiekti ir juos įgyvendinti nacionalinėje teisėje valstybėms narėms reikalingas laikas. Tačiau pažymėtina tai, kad terminas direktyvos nuostatoms įgyvendinti yra nustatomas teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų ir valstybių narių. Atsižvelgiant į direktyvos apimtį ir kitas aplinkybes, kurios turės įtakos įgyvendinimo procesams valstybėse narėse, nustatomas protingas terminas. Taigi, visose direktyvose, kurios reikalauja valstybių narių imtis įgyvendinančių priemonių, įprastai turėtų būti nustatytas direktyvos įgyvendinimo terminas.

Tačiau pažymėtina ir tai, kad praktikoje pasitaiko taip pat atvejų, kuomet direktyva nereikalauja įgyvendinančių priemonių ir nenustato pareigos valstybėms narėms ją perkelti ir įgyvendinti. Tokios direktyvos priimamos direktyvų kodifikavimo ir išdėstymo nauja redakcija atvejais. Kodifikavimo (codification)[1] metu direktyvos ir jos pakeitimų tekstai sujungiami į vieną naują direktyvą, arba sujungiamos kelios direktyvos ir jų pakeitimai, susijusios pagal reguliavimo dalyką. Atsižvelgiant į tai, kad šių procesų metų nekeičiami direktyvų ar jų pakeitimų tekstai, akivaizdu, kad kodifikuotai direktyvai nereikalingas įgyvendinimo terminas. Išdėstant direktyvą nauja redakcija (recasting)[2], atliekami panašūs į kodifikavimą veiksmai, tačiau priimama nauja direktyva, kurios tekstas išdėstomas naujai, t.y. nuosekliai atliekant visus pakeitimus, kurie buvo atlikti direktyvos pakeitimais bei panaikinant visas direktyvas, kurios išdėstytos naujos redakcijos direktyvoje. Analogiškai kodifikavimo atvejui, direktyvos išdėstymas nauja redakcija nesukuria valstybėms narėms papildomų pareigų imtis įgyvendinančių priemonių, todėl perkėlimo ir įgyvendinimo terminas nenustatomas.

Papildomai atkreiptinas dėmėsis į tai, kad kodifikavimo ir išdėstymo nauja redakcija procesų pasekmėje priimtos direktyvos nors ir nenustato perkėlimo ir įgyvendinimo termino, baigiamuosiuose straipsniuose vis tik pažymima, kad jos neturi poveikio valstybių narių prisiimtiems įsipareigojimams, susijusiems su kodifikuotų ar išdėstytų nauja redakcija direktyvų perkėlimu į vidaus teisę terminais. Kitaip tariant, valstybės narės neatleidžiamos nuo pareigos laikytis ankstesnėse direktyvose nustatytų perkėlimo ir įgyvendinimo terminų.

Praktikoje galimi ir kiti atvejai, kuomet priimta direktyva nesustato perkėlimo ir įgyvendinimo termino. Tačiau ir tais kitais atvejais, termino nebuvimas sietinas su aplinkybe, jog priimta direktyva nereikalauja valstybių narių imtis įgyvendinimo priemonių. Pavyzdžiui, priimta direktyva, kuria pratęsiamas keičiamos direktyvos įgyvendinimo terminas[3], arba priimta direktyva, kuria keičiama kita direktyva ir pastaroji papildoma nuostatomis, kurios yra pasirenkamojo pobūdžio, t.y. valstybė narė gali imtis papildomų priemonių arba nesiimti[4]. Be šių pavyzdžių, manytina, galimi ir kiti atvejai, tačiau kiekvienu tokiu atveju, mūsų nuomone, termino nebuvimas sietinas su aplinkybe, jog direktyvos nuostatų nereikia perkelti ir įgyvendinti.

Būtume dėkingi jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu.[1] Pavyzdys 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (OL 2006 L 114, p. 9);

[2] Pavyzdys 2006 m. birželio 14 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL 2006 L 177, p. 1);

[3] Pavyzdys 2014 m. kovo 12 d. Komisijos direktyva 2014/39/ES kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2012/9/ES nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir pereinamojo laikotarpio pabaigos datos (OL 2014 L 73, p. 3);

[4] Pavyzdys 2013 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 2013/43/ES kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama (OL 2013 L 201, p. 4);

Atgal
Apie departamentą
Istorija