Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 325
Dabar naršo: 36
Klausimai-atsakymai
2016-06-02
Laba diena,
Noriu pasitikslinti, ar remiantis šia direktyva http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32006L0095, elektrotechniniu gaminiu galima įvardinti pakabinamą spintelę voniai su šviestuvu ar ne? Kaip teisingai traktuoti. Ačiū už atsakymą.

Atsakymas

Įgyvendinant 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 357) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1468830779274&uri=CELEX:32014L0035) Lietuvos Respublikos ūkio ministras priėmė teisės aktą, kuriuo perkeliami nustatyti reikalavimai. Lietuvoje galioja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372), kuriuo buvo patvirtintas Elektrotechnikos gaminių saugos techninis reglamentas, o Reglamente nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Pagal šiuos teisės aktus Reglamento reikalavimai taikomi elektrotechnikos gaminiams, skirtiems naudoti esant 50–1 000 V kintamosios srovės įtampai ir 75–1 500 V nuolatinės srovės įtampai, išskyrus nurodytus įrenginius ir reiškinius: elektrotechnikos gaminius, naudojamus sprogioje aplinkoje; elektrotechnikos gaminius, naudojamus radiologijos ir medicinos tikslais; krovininių ir keleivinių liftų elektrines dalis; elektros energijos skaitiklius; buitinės elektros kištukus ir jų lizdus; elektrinių užtvarų valdymo įtaisus; radijo elektrinius trukdžius; specializuotus elektrotechnikos gaminius, naudojamus laivyboje, aviacijoje bei geležinkelyje, atitinkančius saugos nuostatas, nustatytas tarptautinių organizacijų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika; įprastus vertinimo įrankių komplektus, skirtus profesionaliems vartotojams, naudojamiems tik mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tikslais.

Taip pat paminėtinas Teisingumo Teismo sprendimas Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (byla C-132/13 ECLI:EU:C:2014:141), kurį galima rasti šiuo elektroniniu adresu (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd9a621952227040febb7df9e88e0fcc3f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbN10?text=&docid=149127&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=301842).

Šioje byloje nurodyta, kad į elektrotechninių gaminių sąvoką patenka gaminiai, skirti naudoti esant 50–1 000 V kintamosios srovės įtampai ir 75–1 500 V nuolatinės srovės įtampai, žymimi ženklu CE, jei jų tinkamas įrengimas ir naudojimas pagal paskirtį negali turėti jokios įtakos jų atitikčiai saugos reikalavimams, pagal kuriuos jie buvo kontroliuojami.

Su nurodytu Lietuvos Respublikos nacionaliniu teisės aktu galima susipažinti elektroniniu adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736

Plačiau nurodytos direktyvos perkėlimo klausimais kreipkitės į Ūkio ministeriją, atsakingą už jos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę arba Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Atgal
Apie departamentą
Istorija