Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1044
Dabar naršo: 22
Klausimai-atsakymai
2011-03-03
Laba diena
norėjau pasiteirauti - pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.764/2008 3 punktą valstybė narė negali uždrausti savo teritorijoje parduoti gaminius, kurie yra teisėtai parduodami kitoje valstybėje narėje, net kai tie gaminiai buvo pagaminti vadovaujantis technnėmis taisyklėmis, kurios skiriasi nuo vietos gaminiams taikomų taisyklių. Ar įvežus tokį gaminį sertifikuotą Lenkijoje ir paženklintą CE ženklu (pvz. gesintuvą), Lietuvos institucijos gali pateikti papildomus reikalavimus jo teisėtam realizavimui.
Sveiki, siunčiame atsakymą į Jūsų paklausimą:
 

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB (toliau – Reglamentas Nr. 764/2008), preambulės 3 pastraipoje daroma nuoroda į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvo vadinamas Europos Bendrijų Teisingumo Teismu) praktika pagrįstą abipusio pripažinimo principą, kaip vieną iš priemonių užtikrinti laisvą prekių judėjimą vidaus rinkoje. Šioje preambulės pastraipoje taip pat nurodoma, kad abipusio pripažinimo principas taikomas gaminiams, kuriems netaikomi derinamieji Bendrijos teisės aktai (t.y. ES teisės aktai), taip pat gaminių aspektams, kurie nepatenka į tokių teisės aktų taikymo sritį. Pagal šį principą valstybė narė negali uždrausti savo teritorijoje parduoti gaminius, kurie yra teisėtai parduodami kitoje valstybėje narėje, net kai tie gaminiai buvo pagaminti vadovaujantis techninėmis taisyklėmis, kurios skiriasi nuo vietos gaminiams taikomų taisyklių. Vienintelės išimtys taikant tą principą yra apribojimai, pateisinami Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau - EB sutartis) 30 straipsnyje (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 36 straipsnis) nustatytais pagrindais arba kitomis svarbiausiomis visuomenės intereso priežastimis, ir kurie yra proporcingi siekiamam tikslui.

 

Kaip matyti iš pacituotos Reglamento Nr. 764/2008 preambulės 3 pastraipos nuostatos, joje apibrėžiamas abipusio pripažinimo principas bei įvardijama išimtis iš griežtos taisyklės, neleidžiančios riboti laisvą prekių judėjimą vidaus rinkoje, t.y. nurodoma, kad yra leistini tam tikri laisvo prekių judėjimo apribojimai.

 

Reglamento Nr. 764/2008 preambulės 10 pastraipoje taip pat nurodyta, kad kliūtys prekybai taip pat gali atsirasti dėl kitų rūšių priemonių, kurioms taikomos EB sutarties 28 ir 30 straipsnių (dabar SESV 34 ir 36 straipsnių) nuostatos. Tos priemonės gali būti, pvz., viešųjų pirkimų procedūrų techniniai reikalavimai ar įsipareigojimai naudoti nacionalines kalbas. Tačiau tokios priemonės neturėtų būti techninės taisyklės pagal šį reglamentą ir todėl neturėtų patekti į jo taikymo sritį.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reglamente Nr. 764/2008 taip pat yra išskirti atvejai, kada jo nuostatos nėra taikomos, nes tam tikrus klausimus reglamentuoja kiti Europos Sąjungos teisės aktai (tai numatyta Reglamento Nr. 764/2008 preambulės 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pastraipose).

 

Reglamento Nr. 764/2008 preambulės 24 pastraipoje nurodyta, kad nors valstybės narės kompetentinga institucija neturėtų iš savo rinkos pašalinti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamo gaminio arba gaminio rūšies ar riboti jo pateikimo į savo rinką, tačiau vis dėlto yra palikta galimybė patvirtinti laikinąsias priemones, jei būtina skubiai įsikišti, kad nebūtų pakenkta naudotojų saugai ir sveikatai. Tokias laikinąsias priemones kompetentinga institucija taip pat gali patvirtinti tam, kad į rinką nebūtų pateiktas gaminys, kurį gaminti ir parduoti visuomenės moralės ar visuomenės saugumo sumetimais, įskaitant nusikalstamumo prevenciją, visiškai uždrausta. Todėl šiomis aplinkybėmis valstybėms narėms leidžiama bet kuriame šiame reglamente nustatytos procedūros etape laikinai sustabdyti gaminių ar jų rūšių pardavimą jų teritorijose.

 

Reglamento Nr. 764/2008 preambulės 35 pastraipoje pakartotinai nurodyta, kad šis reglamentas taikomas tik tiems gaminiams ar konkrečioms gaminių savybėms, kuriems netaikomos Europos Sąjungos derinimo priemonės, skirtos panaikinti valstybių narių tarpusavio prekybos kliūtis, atsirandančias dėl galiojančių skirtingų nacionalinių techninių taisyklių. Tokių derinimo priemonių nuostatos dažnai yra baigtinės, ir šiuo atveju valstybės narės negali drausti, riboti arba trukdyti pateikti į jų teritorijose esančią rinką gaminius, atitinkančius tas priemones. Tačiau kai kuriomis Europos Sąjungos derinimo priemonėmis valstybėms narėms leidžiama kelti papildomas gaminio pateikimo į rinką technines sąlygas savo teritorijoje. Tokioms papildomoms sąlygoms turėtų būti taikomi EB sutarties 28 ir 30 straipsniai (dabar SESV 34 ir 36 straipsniai) bei šio reglamento nuostatos.

 

Jūs klausime minima, kad gaminys yra sertifikuotas Lenkijoje ir paženklintas CE ženklu, todėl galėtume daryti išvadą, kad šio gaminio atžvilgiu yra taikomos tam tikros Europos Sąjungos derinimo priemonių nuostatos, draudžiančios riboti arba trukdyti pateikti į valstybių narių teritorijos rinką gaminius, atitinkančius tas priemones. Tačiau, kaip ir minėta aukščiau, kai kuriomis Europos Sąjungos derinimo priemonėmis valstybėms narėms leidžiama kelti papildomas gaminio pateikimo į rinką technines sąlygas savo teritorijoje.

 

Tam, kad būtų aišku, ar konkrečiai prekei, gaminiui taikytini techniniai papildomi reikalavimai kitos valstybės narės rinkoje Reglamente Nr. 764/2008 numatyta, kad reikia kreiptis dėl informacijos į nacionalinius gaminių kontaktinius centrus.

 

Nacionaliniame lygmenyje (Lietuvoje) aktualus teisės aktas aptariamais klausimais – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 835 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 91-3930), priimtas siekiant užtikrinti laisvą prekių judėjimą pagal EB sutarties 28–30 straipsnių (dabar SESV 34-36 straipsnių) nuostatas tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų ES reikalavimų ir kiekvienoje ES valstybėje narėje galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, ir Reglamento Nr. 764/2008 nuostatų įgyvendinimą.

Atgal
Apie departamentą
Istorija