Generalinis direktorius
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1013
Dabar naršo: 29
Klausimai-atsakymai
2017-06-14
Laba diena,

norime pasitikslinti. Ar asmuo (vyras) šiuo metu atliekantis bausmę įkalinimo įstaigoje ir jau treti metai nebendraujantis su savo sutuoktine, kuri kartu su santuokoje gimusiu vaiku, esamu metu, gyvena (registruota) ir dirba Jungtinėje Karalystėje (toliau tekste - JK) gali pateikti pareiškimą dėl skyrybų teisme esančiame Lietuvos Respublikoje? Ir koks EU teisės aktas reglamentuoja jurisdikcijos klausimą tokioje situacijoje? Kitas aktualus klausimas yra dokumentų įteikimas sutuoktinei: ar LT teismas turi pareigą kreiptis dėl teisinės pagalbos į EU teismą įteikiant dokumentus atsakovei?

Sveiki,

Dėkojame už klausimą. Atsakydami į pirmą klausimą informuojame, kad teismų jurisdikciją santuokos nutraukimo bylose nustato 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Reglamentas „Briuselis II“). Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta, kad šis reglamentas taikomas bet kokio pobūdžio teismo civilinėms byloms, be kita ko susijusioms ir su santuokos nutraukimu. Kitaip tariant, Jūsų nurodytai situacijai bus taikomas Reglamentas „Briuselis II“ ir jame įtvirtintos teismų jurisdikcijos taisyklės.

Nuorodą į šį reglamentą (Europos Sąjungos teisės aktų sistemoje Eur-lex): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1500364710563&uri=CELEX:02003R2201-20050301

Reglamento „Briuselis II“ 3 straipsnyje yra įtvirtintos bendrosios teismų jurisdikcijos taisyklės bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu. Šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta, kad bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje:

-          yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba

-          buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba

-          yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba

-          yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba

-          yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba

-          yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis arba, kalbant apie Jungtinę Karalystę ir Airiją, jeigu joje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Be to, to paties 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta, kad bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje, kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai.

Apibendrinant, Reglamentas „Briuselis II“ nustato ne vieną, tačiau, siekiant patogumo ir paprastumo sprendžiant santuokos nutraukimo bylas, kelias galimas teismų jurisdikcijos nustatymo galimybes (alternatyvas). Todėl asmuo, siekdamas nutraukti santuoką, gali savo noru pasirinkti vieną iš Reglamente „Briuselis II“ nurodytų teismo jurisdikcijos alternatyvų. Iš Jūsų paklausime pateiktos informacijos darytina išvada, kad santuokos nutraukimo bylą galima inicijuoti kompetentingame Lietuvos teisme, jeigu: 1) Lietuvoje buvo paskutinė sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta; 2) Lietuva yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu dėl santuokos nutraukimo ketinamas paduotas bendras pareiškimas; 3) Lietuva yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo arba 4) jeigu abu sutuoktiniai turi Lietuvos pilietybę.

Papildomai pažymėtina, kad minėtas reglamentas nustato tik konkrečią valstybę narę, kurios teismai yra kompetentingi nagrinėti santuokos nutraukimo bylas, tačiau ne konkretų tos valstybės narės teismą. Todėl nagrinėjamu atveju kompetentingas Lietuvos teismas turi būti nustatomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas.

Atsakydami į antrą klausimą pažymime, kad nagrinėjamu atveju teisminiu dokumentų įteikimą įtvirtina 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse ( dokumentų įteikimas ) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (toliau – Reglamentas nr. 1393/2007).

Nuoroda į šį reglamentą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1500372551133&uri=CELEX:02007R1393-20130701

Reglamentas Nr. 1393/2007 taikomas nagrinėjant civilines ir komercines bylas, kai teisminis arba neteisminis dokumentas turi būti perduodamas iš vienos valstybės narės į kitą, kad būtų joje įteiktas. Pagal šį reglamentą visi su ieškinio dėl santuokos nutraukimo inicijavimu susiję dokumentai iš Lietuvos kompetentingo teismo bus perduoti paskirtajai Jungtinės Karalystės institucijai, kuri, vadovaudamasi Jungtinės Karalystės teisės aktais, susijusius dokumentus perduos sutuoktinei.

Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu.

Atgal
Apie departamentą
Istorija